Начало / ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ / POS СОФТУЕР / Фискална система Tremol POS Пласмент
Фискална система Tremol POS Пласмент
Продажбите се регистрират поетапно със стокови разписки и обединени фактури в Административния модул с отпечатване на бон. Предоставя възможност за работа с операции като: заявки, доставка, изписване, брак, инвентаризация, производство, разплащания, ценови листи към клиенти.




 I 
 Пласмент свързан с фискално устройство


 
Цена за първи лиценз 375.36 лв с ДДС

Цена за всеки следващ лиценз 262,75 лв с ДДС

 II  
Tremol POS – Пласмент без фискално устройство (Експедиция)



Цена за лиценз за всяко работно място 140.76 лв с ДДС







Продажбите в режим Tremol POS Пласмент се регистрират от Административния модул в два основни етапа Пласмент ( Експедиция ) и Фактуриране.

Пласментът протича през следните стъпки:


Изготвяне на Експедиционен лист


 • подредба на складовете за отнемане на наличностите;
 • общо наличностите в избраните складове;
 • информация за фирмата клиент – ЕИК, ЗДДС, име, град;
 • възможност за групиране и филтриране на фирмите по Клиенти и Доставчици.
Програмата позволява изборът на артикули и тяхното добавяне към Експедиционния лист да става по няколко начина, в зависимост от организацията на работа в търговския обект:

 • да се въведе теглови баркод;
 • да се въведе код на артикул, име и баркод;
 • да се взема количеството от везната;

След избора на артикулите следва да се въведе съответното количество и отстъпка, ако има такава. Отстъпката може да бъде стойностна или процентна.


Превръщане на Експедиционен лист в Стокова разписка
На екрана се визуализира информация с всички продажби за текущия клиент, които могат да се филтрират по статус на продажбата. Могат да бъдат избрани една или няколко продажби едновременно, но само за една фирма Клиент.

Следи се движението на ДДС-то при промяна в стойностите ( единична цена, отстъпки ).


Възможност за редактиране на единична цена, отстъпка и въвеждане на върнатото количество, след което се отпечатва Протокол върнати стоки.


Обединяване на няколко Експедиционни листа в една Стокова разписка
 • възможност за обединяване на ескпедиционни листи в стокови разписки, след което следва обединяване в една обща фактура за избраната фирма.


Финанси
 • избира се типа плащане, датата на падеж и отстъпките за целия документ ( или Фактура, както и възможност за обединяване на Стокови разписки в една Фактура и печат на фискален бон );

Фактуриране
 • след обединяване на стоковите разписки може да се издаде фактура и да се отпечата фискален бон;

Оптимизиране на работния процес с Тремол Пласмент
 • обединяване на различни видове изходящи стокови документи ( изписвания, експедиционни листи и проформа фактури );


Импорт на данни


 • може да се импортира информация от потребителска бaза данни във формат CSV.

Цена:
375.00 лв.
ЗАДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОРЪЧКА

ТОП ОФЕРТИ